Warhammer 40k
Age of Sigmar
Star Wars Legion
A Song of Ice and Fire
Bogowie Wojny: Lee
Anno Domini 1666
Bolt Action
Team Yankee
Flames of War
Warhammer 40k
Age of Sigmar
Star Wars Legion
A Song of Ice and Fire
Bogowie Wojny: Lee
Anno Domini 1666
Bolt Action
Team Yankee
Flames of War
Waluta
Regulamin Wypożyczalni Gier Planszowych

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI GIER PLANSZOWYCH
BOLTER CAFE

Regulamin (10/10/2018)

PREAMBUŁA

1. Niniejszy Regulamin ustala warunki korzystania z Wypożyczalni Gier Planszowych znajdującej się w BOLTER CAFE, ul. Podwale 6, 50-043 Wrocław, należącej do JOCART Pracownia Artystyczna Joanna Cwynar, ul. Chabrowa 5, 55-330 Wilkszyn, NIP 885-150-47-10, REGON 022288975, zwaną dalej Wypożyczalnią, przez osobę zapisaną do Wypożyczalni Gier Planszowych, zwaną dalej Wypożyczającym.

2. Wraz z akceptacją Regulamin staje się Umową między Wypożyczającym a Wypożyczalnią.

 

WARUNKI OGÓLNE

3. Do Wypożyczalni może zapisać się osoba pełnoletnia na podstawie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem (paszportu, dowodu osobistego). W przypadku osób niepełnoletnich powyżej 13 roku życia wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego złożona przez niego osobiście w Wypożyczalni.

4. Z Wypożyczalni mogą korzystać wszystkie osoby, które:

a) dokonają rejestracji w Wypożyczalni,

b) zapoznają się z Regulaminem Wypożyczalni i podpiszą zobowiązanie do jego przestrzegania oraz wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu korzystania z  Wypożyczalni
na Karcie Gracza, będącą jednocześnie pismem dokumentującym wypożyczenia i zwroty gier planszowych.

 

WYPOŻYCZENIE

5. Wypożyczający może jednorazowo wypożyczyć maksymalnie pięć gier oraz dowolną, dostępną liczbę dodatków do nich.

6. Podstawowy i minimalny okres wypożyczenia wynosi 3 dni.

  • Wypożyczenie gry jest usługą odpłatną. Opłata za wypożyczenie gry na czas 3 lub 7 dni określona jest w Cenniku.
  • Cena za wypożyczenie dłuższe niż 7 dni jest uzgadniana indywidualnie.
  • Po przekroczeniu uzgodnionego wcześniej terminu Wypożyczalnia będzie naliczała dodatkową opłatę w wysokości podanej w CENNIKU:

CENNIK:

Kategoria

Koszt wypożyczenia
na 3 dni*

Koszt wypożyczenia
na 7 dni*

Opłata za każdy dzień opóźnienia zwrotu**

Kaucja

A

5 zł

8 zł

3 zł

25 zł

B

10 zł

16 zł

6 zł

50 zł

C

15 zł

25 zł

10 zł

80 zł

D

20 zł

35 zł

15 zł

120 zł

E

30 zł

50 zł

20 zł

160 zł

F

50 zł

75 zł

30 zł

200 zł

 * Posiadanie aktualnej “Karty Klubowej” lub “Przepustki do szwalni” uprawnia do 10% zniżki.
** W przypadku, gdy termin zakończenia wypożyczenia gry przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, grę należy oddać w najbliższym dniu roboczym bez naliczenia dodatkowej opłaty.

 

7. Wypożyczający chcący przedłużyć wypożyczenie musi powiadomić o tym fakcie Wypożyczalnię przed zakończeniem okresu wypożyczenia. Opłata za przedłużenie wypożyczenia jest zgodna z Cennikiem zawartym w pkt 6, zależnie od długości prolongaty. Wypożyczenie można przedłużać telefonicznie lub mailowo ( zamowienia@bolter.pl ) i uregulować płatność podczas oddawania gry.

8. Wypożyczający jest odpowiedzialny za stan techniczny gry od momentu wydania jej przez pracownika Wypożyczalni.

9. Wypożyczający powinien sprawdzić stan gry przed jej wypożyczeniem, w tym czy ilość elementów gry zgodna jest ze spisem. Wszelkie zastrzeżenia, braki lub uszkodzenia winny być zgłoszone przed wypożyczeniem. W razie jakichkolwiek wątpliwości przyjmuje się, że wypożyczana gra była kompletna i nie była w żaden sposób uszkodzona, zaś ewentualne uszkodzenia lub braki w wypożyczanej grze opisane są na wewnętrznej stronie opakowania oraz potwierdzone pieczątką WypożyczalniWypożyczający ponosi odpowiedzialność w wypadku uszkodzenia, utraty gry lub części jej elementów. Odpowiedzialność ta jest wyłączona w wypadku gdy szkoda nastąpiła z wyłącznej winy Wypożyczalni.

10. W uzasadnionych przypadkach pracownik Wypożyczalni ma prawo odmówić wypożyczenia gry.

11. Istnieje możliwość rezerwacji gry w momencie, gdy dany tytuł jest na stanie Wypożyczalni. Rezerwacji dokonuje się poprzez:

a) kontakt telefoniczny z Wypożyczalnią,

b) kontakt mailowy - zamowienia@bolter.pl

c) zamawiając grę na stronie sklepu internetowego – www.bolter.pl

d) osobiście.

12. Wypożyczający ma prawo do prolongaty wypożyczonej gry, gdy:

a) gra nie została zamówiona przez innego Klienta Wypożyczalni,

b) Wypożyczający nie zalega z żadnymi opłatami wobec Wypożyczalni.

13. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu gry o 3 dni, Wypożyczalnia wysyła przypomnienie o konieczności zwrotu gry. Przypomnienie o konieczności zwrotu gry wysyłane jest w formie:

a) SMS-a, jeżeli Wypożyczający udostępnił swój numer telefonu komórkowego oraz wyraził
na to zgodę na Karcie Gracza,

b) e-mail, jeżeli Wypożyczający udostępnił swój adres mailowy oraz wyraził na to zgodę na Karcie Gracza,

c) listownej, na adres podany w dokumencie tożsamości (jeżeli nie podano innego jako kontaktowy na Karcie Gracza) w przypadku gdy Wypożyczalnia nie dysponuje numerem kontaktowym
ani adresem mailowym do Wypożyczającego.

 

KAUCJA I ZWROT

14. Kaucja za każdą grę pobierana jest z góry w wysokości:

a) do 100% wartości wynikającej z Cennika w przypadku Klientów wypożyczających gry
pierwszy – trzeci raz,

b) do 70% wartości wynikającej z Cennika w przypadku Klientów wypożyczających gry
czwarty – dziesiąty raz,

c) do 50% wartości wynikającej z Cennika w przypadku Klientów wypożyczających gry po raz jedenasty lub więcej.

15. Kaucja za dany tytuł wnoszona jest w wysokości podanej w Cenniku (pkt 6). Wypożyczający otrzymuje potwierdzenie uiszczenia kaucji w formie pisemnej, które należy okazać podczas zwrotu gry w Wypożyczalni.

16. Kaucja jest zwracana Wypożyczającemu w gotówce, w wysokości 100% kwoty wpłaconej, po zwróceniu gry za wyjątkiem sytuacji opisanych w pkt 19, pkt 20 i pkt 21.

17. W przypadku nieterminowego zwrotu gry, zwrotu gry uszkodzonej, zdekompletowanej lub zgubienia gry, pracownik Wypożyczalni ma prawo cofnięcia przywileju Wypożyczającego opisanego w pkt 14 i za następne wypożyczane gry naliczać 100% kaucji.

18. Wypożyczone gry należy zwrócić w stanie niepogorszonym, wynikającym z normalnego używania. Zwrot wypożyczonej gry winien nastąpić do rąk pracownika Wypożyczalni, potwierdzony jego odręcznym podpisem na Karcie Gracza. Pozostawienie gry na ladzie lub w innym miejscu na terenie Wypożyczalni (kawiarni lub sklepu) nie jest uznawane za zwrot. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za skutki spowodowane nieprawidłowo dokonanym zwrotem. Na żądanie Wypożyczającego pracownik Wypożyczalni może wydać dodatkowe potwierdzenie przyjęcia zwrotu z podaniem jego daty.

19. Na życzenie Wypożyczającego z pobranej kaucji może zostać opłacony koszt wypożyczenia gry planszowej i/lub opłata za nieterminowy zwrot wypożyczonych gier w wysokości określonej w Cenniku (pkt 6).

20. W wypadku, gdy gra zostanie uszkodzona i/lub zdekompletowana Wypożyczający zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości ceny detalicznej nowej gry wskazanej w cenniku (nie obowiązują wówczas żadne ceny promocyjne). Opłata ta lub jej część zostanie pobrana z kaucji. Z chwilą uiszczenia opłaty, własność uszkodzonej lub zdekompletowanej gry przechodzi na Wypożyczającego.

21. W wypadku gdy uszkodzenie i/lub zdekompletowanie gry nie jest znaczne i naprawa jest możliwa i uzasadniona ekonomicznie, Wypożyczający zobowiązany jest do uiszczenia kosztów tej naprawy, nie więcej niż do wysokości ceny brutto za wypożyczoną grę. Koszty te zostaną wskazane przez Wypożyczalnię.

22. Wypożyczający ma prawo według własnego wyboru do uiszczenia opłaty wskazanej w pkt 20 lub do uiszczenia kosztów naprawy gry wskazanych w pkt 21 Regulaminu.

23. Wypożyczającemu przysługuje rabat na zakup nowego egzemplarza zwracanego tytułu w wysokości opłaty za wypożyczenie (bez ewentualnych kar za opóźnienie). Zniżka jest bezterminowa i zostaje naliczona za okazaniem pokwitowania. Zniżka dotyczy wyłącznie sprzedaży w siedzibie sklepu BOLTER CAFE, ul. Podwale 6, 50-043 Wrocław i nie dotyczy sytuacji z punktów 20 i 21 Regulaminu.

 

ZAKOŃCZENIE

24. Na żądanie Wypożyczającego, pracownik Wypożyczalni ma obowiązek wręczyć drukowany egzemplarz niniejszego Regulaminu.

25. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu zaczynają obowiązywać 14 dni od dnia opublikowania. Publikacja nastąpi w widocznym miejscu na terenie Wypożyczalni i na stronach internetowych BOLTER.pl oraz BOLTERCAFE.pl


Aktualny Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.10.2018.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl